συνιστώμεναπροϊόντα

ποιότηταςκενήαποξηραντικήμη创

περισσότεραπροϊόντα
Cwhoείμαστε
εισαγωγ

ηκαλοψημένηco。τεχνολογίαςμηχανημάτων长周,επεπαρέχειεπαγγελματικάτοδ已τοεργοστάσιο(tumentiming)2010年,έχουμεε取结果έχουμεεεξαχθείνωτωτων50χωρώνστονκόσ...

QC QCπροφίλ

-Παρέχουμε την ελεύθερη δοκιμή για να σιγουρευτούμε το δικαίωμα που ξεραίνει και να κοκκοποιήσουμε διαδικασία -Εργαζόμαστε στη δοκιμή συγκόλλησης για να ανακαλύψουμε τις καλύτερες παραμέτρους συγκόλλη...

μαςελάτεσεεπαφήμε

διεύθυνση:βιομη创

χρόνοεργασίας:8:00-17:00(ώραπεκίνου)

电子邮件 :barney@welldone-technology.com

δείτεπερισσότερων>>

κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.,Ltd
κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.,Ltd
κίναChangzhouWelldone Machinery Technology Co.,Ltd